Informa't

 

ELS DETERMINANTS

 

Són la classe de paraules o categoria gramatical que acompanyen el nom i en donen alguna informació (determinen el nom): situació, propietat, quantitat... Concorden en gènere (masculí o femení) i nombre (singular o plural) amb el nom.

Existeixen diverses classes de determinants: articles, demostratius, possessius, numerals, quantitatius, indefinits i interrogatius. Excepte els articles, les altres classes de paraules també poden funcionar com a pronoms o com a adverbis:

En aquesta classe no caben més de 30 alumnes: AQUESTA funciona com a determinant (acompanya el nom classe).

Si he de triar entre les camises, m'agrada més aquesta. AQUESTA funciona com a pronom.

Tenia moltes cerveses a la nevera: MOLTES funciona com a determinant (acompanya el nom cerveses).

Aquell xic treballava molt: MOLT funciona com a adverbi (complement del verb treballava).

 

Pots repassar la forma dels determinants en el material de 1r d'ESO. Clica ací per a obtindre informació. Clica ací per a fer activitats

 


 

 

INDEFINITS I QUANTITATIUS

GENS-RES-CAP-NINGÚ-ALGÚ-ALGUN

 

GENS: adjectiu o adverbi de quantitat. Significa “quantitat mínima, inexistent”. La pel·lícula no m’ha agradat gens.

RES: pronom indefinit invariable. Significa “cap cosa”. Dins de la casa no hi havia res

CAP: indefinit invariable. Equival a “ni un” (ningún/-a/-os/-as, en castellà). No m’agrada cap plat del menú

NINGÚ: Pronom indefinit invariable. Equival a “cap persona”, nadie, en castellà. No hi havia ningú de la seua classe.

ALGÚ: Pronom indefinit invariable. Equival a “una persona qualsevol indeterminada”, és el contrari de “ningú”; alguien, en castellà. Ha vingut algú aquest matí?

ALGUN/-A/-S/-ES: indefinit que acompanya substantius, amb els quals concorda. Alguns alumnes han fet vaga.