Practica

Selecció múltiple
Marca les paraules que són determinants, de qualsevol tipus:
AQUESTA
XIQUET
LES SEUES
TRES
LLEIG
LES
ANAVA
POQUES
ALGUNAMarca les paraules que són demostratius:
EL NOSTRE
AQUELLES
LA
AQUELL
AQUEIXA
POQUESMarca les paraules que són possessius:
PROU
LA NOSTRA
ELS SEUS
EL TEU
UNESIcona de Pregunta iDevice Elecció múltiple
Indica la paraula que és un indefinit:
  
AQUEST
ALGUN
MOLTA
SEGON

Indica la paraula que és un quantitatiu:
  
QUATRE
UN
EL MEU
PROU

Icona iDevice Activitat de buits
Ompli els buits amb el determinant de la classe que s'indica entre parèntesi:

(article) xiquet que va tindre (indefinit) accident va a (possessiu-1a persona) classe.

En (demostratiu-llunyania) casa, hem vist (indefinit) fantasma.

Maria no vol posar-se (demostratiu-proximitat) sabates que li han costat (numeral: 65) euros.

A (interrogatiu) classe vas tu?

No tenim (quantitatiu) pintures per a tots (article) alumnes.

(possessiu-2a persona diversos posseïdors) professor posa (quantitatiu: en quantitat excessiva) deures.

  

Icona iDevice MÉS ACTIVITATS

Pots practicar l'ús dels determinants amb aquestes activitats.

Obri els documents, imprimeix-los o copia'ls i realitza les activitats. Després, pots corregir-les mirant els documents de S0LUCIONS

 

DETERMINANTS 1


SOLUCIONS
DETERMINANTS 2

SOLUCIONS
DETERMINANTS 3

SOLUCIONS
DETERMINANTS: DEMOSTRATIUS-POSSESSIUS-NUMERALS
SOLUCIONS
DETERMINANTS-SÍNTESI