Informa't

 

ELS DETERMINANTS

 

Són la classe de paraules o categoria gramatical que acompanyen el nom i en donen alguna informació (determinen el nom): situació, propietat, quantiat... Concorden en gènere (masculí o femení) i nombre (singular o plural) amb el nom.

Existeixen diverses classes de determinants: articles, demostratius, possessius, numerals, quantitatius, indefinits i interrogatius.

 

 

 

Icona iDevice ELS ARTICLES

Els articles són les paraules que determinen un nom ja conegut: el xic.


 

MASCULÍ

 

FEMENÍ

SINGULAR

EL

L'

 

LA

L'

 

PLURAL

ELS

LES

 


Icona iDevice ELS DEMOSTRATIUS

Els demostratius indiquen la proximitat de la persona que parla a l'element a què fa referència el nom.

En valencià, hi ha tres graus de proximitat o llunyania, que s'expressen amb formes de demostratius.

 

DEMOSTRATIUS
Proximitat Distància mitjana Llunyania
Singular Masculí

AQUEST

AQUEIX AQUELL
Femení AQUESTA AQUEIXA AQUELLA
Plural Masculí AQUESTS AQUEIXOS AQUELLS
Femení AQUESTES AQUEIXES AQUELLES
Neutre AÇÒ AIXÒ ALLÒ

 


Icona iDevice ELS POSSESSIUS

Indiquen propietat o pertinença de l'element a què fa referència el nom que determinen.

Totes les formes de possessiu tenen femení i plurals. Se solen classificar segons la quantitat de persones que posseeixen l'objecte (el nom) que determina el possessiu.

 

 

  Un sol posseïdor
Diversos posseïdors
POSSESSIUS
1a persona
2a persona
3a persona
1a persona 2a persona 3a persona
Singular Masculí EL MEU
EL TEU
EL SEU
EL NOSTRE
EL VOSTRE
EL SEU
Femení LA MEUA
LA TEUA
LA SEUA
LA NOSTRA
LA VOSTRA
LA SEUA
Plural Masculí ELS MEUS
ELS TEUS
ELS SEUS
ELS NOSTRES
ELS VOSTRES
ELS SEUS
Femení LES MEUES
LES TEUES
LES SEUES
LES NOSTRES
LES VOSTRES LES SEUES

 


Icona iDevice ELS NUMERALS

Expressen quantitat exacta, ordre, fracció o multiplicació. Hi ha quatre tipus de numerals: cardinals. ordinals, partitius i múltiples.

Els numerals cardinals són els números naturals:

zero, un-una, dos-dues, tres, quatre, cinc, sis, set, huit (o vuit), nou, deu

onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, dèsset (o disset), díhuit (o divuit), dènou (o dinou), vint

vint-i-un, vint-i-dos; trenta, trenta-cinc, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, huitanta, noranta, cent

cent set, cent vint-i-quatre, tres-cents, tres-cents setanta-sis, mil, un milió

 

EL GUIONET EN ELS NUMERALS

Quan escrivim els números amb lletres. utilitzem el guionet per separar la desena de la unitat i la unitat de la centena: és la regla DUC (Desena-Unitat; Unitat-Centena):

quaranta-set cinc-centes

DESENA-UNITAT UNITAT-CENTENA


 

Els numerals ordinals indiquen una relació d'ordre:

primer, segon, tercer, quart, cinquè (o quint), sisé (o sext), seté (o sèptim), huité (o octau)

nové, desé, onzé, dotzé, tretzé...; vinté, quaranta-seté... 


Icona iDevice ALGUNS INDEFINITS I QUANTITATIUS

Els indefinits determinen el nom que acompanyem amb poca precisió. Són indefinits les paraules algun, altre, cada, res, qualsevol...

Segurament, els que més usaràs són UN i ALGUN, que tenen formes de femení i de plural:

UN-UNA-UNS-UNES; ALGUN-ALGUNA-ALGUNS-ALGUNES.

He llegit una novel·la molt divertida. Alguns alumnes no porten el material.

 


 

Els quantitatius indiquen una quantitat sense precisar-la: molt, bastant, menys, més, prou...

Alguns dels més usuals són:

MOLT-MOLTA-MOLTS-MOLTES

POC-POCA-POCS-POQUES

MASSA (és invariable: el femení i els plurals són iguals)

PROU (invariable)

No tenia moltes ganes de treballar.    En la classe no hi havia prou alumnes per a fer equips.    A la plaça hi ha massa gent.


Icona iDevice ELS INTERROGATIUS

Els interrogatius pregunten sobre la persona o cosa (el nom) que acompanyen.

Hi ha interrogatius que són pronoms. Com a determinant interrogatiu hi ha:

QUIN-QUINA-QUINS-QUINES

Quin llibre has llegit? No sé quina camisa posar-me. Saps quins temes ixen en l'examen? Amb quines amigues vas al cine?