Informa't

CATEGORIES GRAMATICALS

 

Les paraules d'una llengua no són totes iguals. Tenen formes, funcions i significats diferents. Els lingüistes les agrupen en el que s'anomena classes de paraules o categories gramaticals.

Aquests són les huit categories gramaticals: nom, adjectiu, determinant, verb, pronom, adverbi, preposició i conjunció.

 

 
 
Categories variables i invariables

 

Hi ha classes de paraules que no es modifiquen mai, sempre apareixen amb la mateixa forma. Són les categories invariables:

Preposicions: a, de, entre, fins

Conjuncions: i, però, perquè, si

Adverbis: hui, ací, bé, malament

 

Un altre grup de categories gramaticals són variables; això vol dir que les paraules poden canviar de forma: poden estar en masculí o en femení; en singular o plural; en present o passat, en 1a, 2a o 3a persona... Són aquestes categories:

Noms: xic-xica-xics-xiques (la mateixa paraula té 4 formes)

Adjectius: alt, alta, alts, altes

Determinants: aquell, aquella, aquells, aquelles

Pronoms: em, me, 'm, m'

Verbs: cante, cantaràs, va cantar...

 

La categoria gramatical en el diccionari

 

Quan busques una paraula en el diccionari, a més del significat, també pots informar-te sobre la categoria gramatical.

Exemples:

entre: prep. Indica l'espai que separa dos persones o coses.

caminar: v. intr. Traslladar-se a peu d'un lloc a un altre.

La categoria gramatical apareix al principi amb lletra cursiva, amb una abreviatura:

prep: preposició

v. intr: verb (intransitiu)

v tr: verb (transitiu)

v pron: verb (pronominal)

conj: conjunció

adv: adverbi

pron: pronom

adj: adjectiu

Els determinants (excepte l'article) apareixen com a adjectius o pronoms.

En els noms indica si la paraula és masculina o femenina: m f

 

 

 

LES 8 CATEGORIES

NOMS: Paraules que fan referència a persones (xic, Joan), animals (gos, formiga), objectes (llapis, cotxe), idees (responsabilitat, convivència), etc.,

ADJECTIUS:Expressen qualitats o característiques dels noms als quals acompanyen: gran, verd, simpàtic, profund...

DETERMINANTS: Complementen els noms i donen informacions sobre el nom. N'hi ha de diverses classes (articles, possessius, demostratius, numerals, indefinits, quantitatius): els, aquestes, quatre, meua, una, molta...

PRONOMS: fan referència o substitueixen un nom: me, hi..

VERBS: Expressen accions, estats o processos del subjecte: cantar, perdre, dormir...

ADVERBIS: Indiquen circumstàncies de temps, lloc, quantitat, mode dels verbs o adjectius que acompanyen en l'oració: ahir, gens...

PREPOSICIONS:Uneixen paraules dins de l'oració (un nom amb el seu complement; un verb amb un complement...): en, per...

CONJUNCIONS: Enllacen oracions: o, doncs, encara que...