Has de fer-lo tu.

Ha arribat el moment de la PRODUCCIÓ FINAL. Tot l’equip idearà i durà a terme un programa de ràdio o de televisió. Ja us heu vist en situacions com aquestes!!!

Cadascú de vosaltres assumirà una tasca de la qual serà responsable. Cal que anoteu la responsabilitat exactament, amb pèls i senyals. Al mateix temps fareu constar el dia en què haurà d’estar completada la responsabilitat o la part de la responsabilitat acordada.

En finalitzar cada sessió de classe el coordinador de l’equip anotarà les tasques dutes a terme per cada component de l’equip i comprovarà si es van complit els terminis establerts.

Per últim, entre tots i totes fareu l’autoavaluació de l’equip i, com no, l’avaluació de les presentacions dels altres companys.

Ànim! Aquest és l’últim projecte de 2n i de segur que n’eixireu!!!!

RESPONSABILITATS

ENCARREGAT/DA

Director/a: Coordina totes les feines. És el màxim responsable del programa. També és l’encarregat de fer el seguiment de la feina del grup


Guionista I: Encarregat d’elaborar l’argument, el guió del programa i d’escriure els diàlegs.


Guionista II: Encarregat d’elaborar l’argument, el guió del programa i d’escriure els diàlegs.


Actor/iu- Locutor/a: Encarregat7da de dur endavant els programes com a cantants o com a locutors/es.


Actor/iu- Locutor/a: Encarregat7da de dur endavant els programes com a cantants o com a locutors/es.Sessió 1

Sessió

Sessió

Sessió

Sessió

Director/a


Guionista I


Guionista II


Actor/iu- Locutor/a


Actor/iu- Locutor/a


Icona iDevice Fes l'autoavaluació

QUADRE  PER A L’AUTOAVALUACIÓ.

 

Presentació

Nivell INICIAL

Nivell MITJÀ

Nivell ELEVAT

Guió

 L'argument del programa és massa pobre. Falta informació sobre el cantant i sobre la cançó

 Les dades són exactes encara que incompletes.

 El guió està ben redactat, conté tota la informació necessària per conéixer el cantant i l’obra.

Producció del programa

Els personatges no semblen reals. No hi ha cap element de decoració o complement.

Els personatges o la producció és realista.

Els personatges són creïbles. La producció final és realista. Han usat decorats i /o complements.

Diàlegs

La parla no s’adequa al personatge. Les converses no semblen reals i o estan interrompudes. No condueixen a la comprensió del programa.

La parla s’adequa al personatge però la conversa no sembla real i/ o esta interrompuda. No condueixen a la comprensió del programa.

La conversa té un aspecte molt realista. Sembla un programa real.

Originalitat

El programa està poc treballat  i/o poc definit.

El programa té alguna pinzellada d’originalitat.

El programa és molt original.

Expressió

Masses errades d’expressió. Poca o cap cura en l’expressió oral dels participants del programa.

Algunes errades expressives però certa preocupació per la correcció.

Bona expressió. Ús adequat dels registres i correcció en la parla.

Adequació del resultat a les  tasques de  planificació

Les tasques de planificació s'han allunyat de la producció final presentada.

 Hi ha alguna disparitat entre les tasques de planificació i la presentació realitzada.

Coherència de les tasques de planificació i la presentació elaborada.

Adequació temps fixats

El grup endarrereix. No aprofiten el temps. Sovint algun dels membres del grup resta inactiu.

 El grup s’endarrereix en alguna ocasió, o, en cert moments, algun membre del grup resta inactiu.

S’ha fet un bon aprofitament del temps disponible. Les feines estan acabades en el termini fixat.

Qualitat final

 El treball és pobre i poc original. Manca esforç.

 El treball podria millorar en alguns aspectes. S'hi nota esforç.

Treball de molta qualitat. Bona feina conjunta.

Participació

Sols algun membre del grup compleix amb les tasques assignades.

La majoria del grup compleix amb les tasques assignades.

Tots compleixen amb les tasques assignades.

 


Cada  aspecte de la presentació valorat com a inicial equival a 1 punt, cada aspecte  de nivell mitjà val dos punts i de nivell elevat 3 punts.

Fes el recompte i valora la producció final segons aquesta graduació:

 

Menys de 12 punts – insuficient 4

De 13 a 15 punts – suficient 5

De 16 a 18 punts – bé 6

De 19 a 21 punts – notable 7

De 22 a 23 punts – notable 8

De 24 a 26 punts – notable 9

De 27 a 28 punts - Excel·lent 10

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License