DÍGRAFS: informa't

Un DÍGRAF són dues lletres juntes que tenen un ÚNIC so.

Quan necessitem separar sil·làbicament una paraula hem de tenir present que hi ha DÍGRAFS que

 

 

Se separen:

No se separen:

rr: ar-ri-bar, cor-re-foc, ...

ss: cos-set, pis-sar-ra

l·l: no-vel-la, col-le-gi, ...

tx: cot-xe, car-tut-xe-ra, ...

ix: co-nei-xi-a, ca-lai-xe-ra, ...

tj: plat-ja, cor-ret-ja, ...

tg: for-mat-ge, pa-ti-nat-ge, ...

ll: u-llets, co-lla, ...

ny: ba-nya, a-ra-nya, ...

gu: es-ti-gués, for-mi-gues, ...

qu: pe-ri-qui-to, pa-quet, ...

 

IES RIU TÚRIA Departament de Valencià