BERNAT METGE i ANTONI CANALS

Icona iDevice INTRODUCCIÓ

Al llarg dels segles XIV, XV, i XVI es produeixen una sèrie de transformacions en l’estructura econòmica i en la vida social, política i intel·lectual, en tota Europa, que faran que es modifiquen els cànons de bellesa, els gustos estètics... L’ésser humà ja no serà vist sota el model de l’home medieval. Es dona una clara tornada als models formals de l’antiga civilització grecollatina. En la filosofia s’obri pas la raó i es produeixen grans descobriments en astronomia. Comença a estudiar-se la naturalesa... El dogma cristià ha de donar pas a una pluralitat de veus, d’opinions, d’actituds centrades en la naturalesa humana i no en Déu.

Durant el regnat de Pere el Cerimoniós s’esboça, ja el que serà el Renaixement en la Corona d’Aragó. Al llarg del regnat del seu fill, Joan I, comença a arribar la prosa humanista llatina a través de la Cancelleria Reial.


Icona iDevice BERNAT METGE i ANTONI CANALS
Icona iDevice TASQUES

En quin context social i cultural sorgeixen aquest dos autors humanistes?

Quines obres destacaries de cada autor? Per què?

Què caracteritza l’obra de Bernat Metge? I d’Antoni Canals?

Aquestes són les preguntes que haureu de respondre en el vostre informw. Les condicions són les mateixes que en els informes anteriors.

Ànim! A treballar!


Llicenciat sota la Creative Commons Attribution 3.0 License

IES RIU TÚRIA 3r ESO 2010-11