Index

Probabilitat /Composta

Pàgines relacionades:
Atzar
Probabilitat simple
Taules i diagrames
Probabilitat
composta
Parlem d'experiments compostos quan estant formats per dos o més experiments simples.

Exemples:
Llançar una dau és un experiment simple, llançar dos daus és un experiment compost.
Calcular una probabilitat composta és calcular probabilitat de la interacció de dos successos.

Dos successos es diuen independents quan el resultat d'un no afecta a la probabilitat de l'altre, en cas contrari es diun dependents.

Exemples: són independents llançar dos daus.
D'una caixa amb una bola negra i dues blanques, extraure dues boles són dependents, la probabilitat de la segona dependrà del color de la primera bola.

La probabilitat composta és una probabilitat de la interrelació de dos successos.

Notació

Intersecció (i): indica que els dos successos han d'ocorrer.
Unió (o): indica que ha d'ocórrer com a mínim un dels dos successos
Condició: indica que la condició és certa o ha d'ocorrer.
Exemples:
Probabilitat que ocórrega el succés A i el B.
Probabilitat que ocórrega el succés A, el B o els dos.
Si ha ocorregut el B, probabilitat de que ocórrega el A
Fórmules de probabilitat composta:

Per facilitar el treball amb probabilitat compostes és molt útil la utilització de diagrames d'arbre o taules de contingència.